Tromsbanen kommer

Tomsbanen

Samferdselsel og finans

Jon-Ivar Nygård

Den nye samferdselsministeren
heter Jon-Ivar Nygård.

Han har tidligere vært ordfører i Fredrikstad fra 2011, og ble gjenvalgt som ordfører etter kommunestyrevalget i 2015 og i 2019.

FULL STOPP
Den nye samferdselsministeren sier til VG 27.10.21 – Hva regjeringen anbefaler kommer ikke før i Nasjonal transportplan blir lagt frem. Det skjer i 2025. Første post på programmet nå blir å bestemme om Nord-Norgebanen skal få en egen utredning, eller om det holder med en som allerede pågår.

Statssekretærer:
Mette Gundersen (Ap) Kristiansand
Johan Vasara (Ap) Kautokeion

Trygve Slagsvold Vedum

Den nye finansministeren
heter Trygve Slagsvold Vedum.

Han har vært leder i Senterpartiet siden 2014 og har vært innvalgt på Stortinget fra Hedmark siden høsten 2005. Han hadde ulike verv i Senter-ungdommen fra 1993 og var leder i Senterungdommen fra 2002 til 2004. Ved stortingsvalget 2017 var han Senterpartiets førstekandidat i Hedmark.

Statssekretærer:
Erlend Trygve Grimstad (Sp) Akershus
Lotte Grepp Knutsen (Ap) Oslo
Lars Erik Bartnes (Sp), Steinkjer
Lars Vangen (Sp) Oslo (Rogaland)
Erling Emil Laugsand (Sp) Møre og Romsdal

Hurdalsplattformen

Dette sier den nye regjeringen om jernbane

Regjeringen vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Vi sier nei til konkurranseutsetting, oppsplitting og privatisering av jernbanen, og vil stanse den pågående anbudsutsettingen av jernbanestrekninger i Norge. Regjeringen vil gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering. Jernbanens konkurransekraft på godstransport må styrkes.

Regjeringen vil:
• Bedre dagens miljøstøtteordning for godstransport på jernbane.
• Legge til rette for at jernbanen kan ta en større andel av både persontrafikk og godstrafikk.
• Gjennomgå dagens organisering av jernbane-sektoren for å få en enklere organisering og tydeligere ansvarsfordeling mellom departement, direktorat og Bane NOR.
• Gjennomgå selskapsstrukturen i jerbanesektoren med en målsetting om færre selskap, for å sikre en enklere hverdag for de reisende, og slik at jernbanen kan øke sin konkurransekraft opp mot andre transportformer.
• Utarbeide tiltak sammen med godsnæringen for å nå målet om at en større andel av godsvolumet kan fraktes på jernbane. • Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.
• Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.
• Utarbeide en plan for å redusere vedlikeholds-etterslepet på jernbanen og ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger.
• Gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord- Norgebanen. Konseptvalgutredningen skal ferdigstilles og behandles i forbindelse med neste rullering av Nasjonal transportplan.
• Bygge flere krysningsspor og dobbelsporparseller og utbedre flaskehalser for å få bedre hyppighet og regularitet på togtilbudet mellom landsdelene.
• Opprettholde ambisjonene om InterCity-utbyggingen på Østlandet som Stortinget vedtok i 2013. Frem til det er gjennomført må det jobbes med vesentlige tilbudsforbedringer på indre og ytre InterCity.
• Legge til rette for at museumsbaner og historisk togmateriell i større grad ivaretas.
• Legge til rette for hel- eller delelektrifisering, eller bruk av annen teknologi, for å redusere utslipp fra gjenværende dieselstrekninger på jernbanen.
• Forbedre nattog-tilbudet.

Stortingets transport- og kommunikasjonskomite

Komiteen har avgitt sin innstilling om Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033, med ei ramme på 1200 milliarder kroner, herav nesten 400 milliarder til jernbane. Tromsbanen eller Nord-Norgebanen er ikke nevnt med et ord i innstilling fra komiteen, dette til tross for at det faktisk er flertall på Stortinget for å bygge banen.

Troms har ingen representanter i komiteen denne gangen heller. Men siden Troms og Finnmark foreløpig er ett fylke blir det Geir Iversen som må ivareta Troms sine saker, når NTP skal revideres.

Stortingets komm. og transp. kommite

Stortingets finanskomite

Komiteens arbeidsområde er økonomisk politikk, formues- og gjeldsforvaltning, finansadministrasjon, finansmarked, regnskap og revisjon, folketrygdens inntekter, skatter, avgifter og toll og bevilgninger til Stortinget.

Det ble ingen fra Troms og Finnmark i komiteen denne gangen heller. Men Nordland er med.

Stortingets finanskomite

Stortingets energi- og miljøkomite

Komiteens arbeidsområde er olje, energi, vassdrag og miljøvern.

Marianne Næss, fra hammerfest, er leder for komiteen, to fra Nordland og ingen fra Troms.

Stortingets energi- og. miljøkommite

Stortingets utenriks- og forsvarskomite

Komiteens arbeidsområder er utenrikspolitiske forhold, militært forsvar, utviklingshjelp, saker som angår norske interesser på Svalbard eller i andre polarområder og – i alminnelighet – saker som gjelder avtaler mellom den norske stat og andre stater eller internasjonale organisasjoner.

Nils-Ole Foshaug fra Troms er med i komiteen.

Stortingets finanskomite