Tromsbanen kommer

Tomsbanen

Viktige vedtak

Formål

Her vil vi presentere viktige vedtak for bygging av Tromsbanen. Stortingsvedtak og støtteerklæringer fra fylkesting, kommuner, bedrifter og organisasjoner m.fl.

Onsdag 4. november 2020 la fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fram forslag om å etablere Arktisk Jernbaneforum. Forumet skal være er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme utvikling av jernbane i fylket.

Forumet skal fremme og ivareta medlemmenes fellesinteresser ved å:

 • Samordne politikk knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark
 • Samordne opptreden i den regionale og nasjonale debatten om jernbane i Troms og Finnmark
 • Samordne framstøt og tiltak for å styrke utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark
 • Samordne tiltak for jernbanerelatert næringsvirksomhet i Troms og Finnmark
 • Sammen bidra til å utvikle fagkompetanse på jernbane i regionen

Tirsdag 20. april 2021 drøftet Stortinget «Nordområdemeldingen» I den forbindelse var Nord-Norgebanen et sentralt tema. Ved 15.15-tiden stemte Stortinget over forslag fra henholdsvis Ap og fra SV og Sp om Nord-Norgebanen.

Aps forslag gikk ut på å be regjeringen få på plass et grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i Nasjonal transportplan.

Med 56 mot 30 stemmer sa Stortinget tirsdag ja til et forslag fra SV og Sp om å «be regjeringen sette i gang arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen».

Det som skal utredes er:

 • Valg av trasé
 • Teknologi
 • Klimaeffekt
 • Pris
 • Fremdrift

Med mål om å realisere Nord-Norgebanen.

Begivenheter

Formål

Her vil vi presentere viktige begivenheter som kan bidra til å styrke arbeidet med å bygge Tromsbanen

UNGplan

- Politisk program fra Ungdommens fylkesting i Troms og Finnmark 2020

Dette er Ungdommens fylkesting i Troms og Finnmark sitt politiske program, vedtatt på Ungdommens fylkesting 16. februar 2020. Den forteller om ønsker for fremtiden, og hva som er de viktigste politiske sakene for Troms og Finnmarks ungdom. Programmet er førende for Ungdommens fylkesråds arbeid.

Samferdsel og miljø

Effektiv, trygg og miljøvennlig kollektivtransport med billige ungdomsbilletter er avgjørende for ungdom i hele fylket. Enten det er buss, båt eller tog, så er det viktig for å knytte folk og landsdel sammen. Dagens ruter må bevares, avgangene må økes og prisene må ned. Det skal være lett for ungdom å reise i Troms og Finnmark, og vårt fylke burde gå i front på ny teknologi.

Miljø er viktig for ungdommen i Troms og Finnmark. Måten man lever, reiser og driver næring i dag legger premissene for hvordan morgendagen vil se ut. Derfor er det viktig at vi satser på det grønne skiftet, og her skal Troms og Finnmark gå i front.

Ungdommens fylkesting mener at:

 • 1. Ungdommens fylkesråd (UFR) skal jobbe for å gjøre månedskort på kollektiv transport, for ungdom, billigere og gjeldene for HELE fylket.
 • 2. UFR skal jobbe for at skoleskyssgrensen i den videregående skolen regnes ut fra den faktiske kjøreavstanden og ikke luftlinje.
 • 3. UFR skal jobbe for å realisere Nord-Norge banen.
 • 4. UFR skal jobbe for bedre og sikrere veier.
 • 5. Jobbe for flere resirkulerings-poster på offentlige områder, bygg og skoler.
 • 6. UFR skal jobbe for at det ikke lengre skal åpnes flere oljefelt langs kysten av Troms og Finnmark.

Hele planen finnes på: UNG-plan 2020

Medlemmer:

Johannes Viljar Lundvoll, Lyngen, leder
Annie Apisara Vevang, Lebesby, nestleder
William Leiknes Kleming, Harstad
Markus Falk Sæbbe Haraldsvik, Dyrøy
Parahini Parabaran, Karlsøy
Frida Yanmin Letto, Lyngen
Oda Kristine Johansen Fossvoll, Nordreisa
Halvor Angelskår, Berlevåg
Sunna Svendsen, Karasjok (Troms og Finnmark idrettskrets)

Varamedlemmer:

Hedda Konst Josefsen, Sørreisa
Pernille Traasdahl, Tromsø
Ole Martin Melbøe Nygård, Harstad
Brian Fredriksen, Hammerfest
Magnus Vassvik, Gamvik

LO-kongressen 1981

Med overveldende flertall vedtok LO-kongressen i 1981 et forslag fra Asmund Hansen, Tromsø Jern- og Metall, om å be regjeringen fatte forpliktende vedtak om videreføring av Nord-Norgebanen. Redaksjonskomiteens innstilling gikk ut på at forslaget skulle oversendes sekretariatet uten realitetsbehandling. Dette godtok imidlertid ikke kongressen.

I vedtaket peker kongressen på den store betydningen dette kommunikasjonsmiddelet vil ha for bevaring av bosetting og utvikling av næringslivet i vår nordlige landsdel.

En stamjernbane gjennom denne landsdelen vil gi befolkningen der et transporttilbud tilnærmet det øvrige land. I tillegg til dette pekte kongressen i sitt vedtak på de positive ressurs- og miljøvennlige sider ved dette kommunikasjonsmiddelet.

Flertallsvedtak i Stortinget 2021

Nå, 40 år etter dette vedtaket i LO, har Stortinget gjort et fantastisk godt vedtak, oversendt regjeringen: « Start behandlingen med bygging av Nord-Norgebanen».

Milepeler

Formål

Her vil vi etter hvert presentere en framdriftsplan for bygging av Nord-Norgebanen, med aktiviteter og milepeler.

Den første aktiviteten som kan bidra til å styrke arbeidet med Nord-Norgebanen er etableringen av Jernbane Nord AS.

Milepel nr 1: 2022 Etablere selskapet Jernbane Nord AS og styrke samarbeidet med andre aktører som jobber for bygging av Nord-Norgebanen

Milepel nr 2: 2023 Selskapet har ansatt daglig leder. Arbeidet med konkrete prosjekter der man kartlegger og synligjør kapasiteter som vil innga i en forstudie til byggingen av Nord-Norgebanen er i gang.

Milepel nr 3: 2024 KVU utredningene er kvalitetssikret og JBN har avlevert et fyldig høringsinnspill til Samferdselsdepartementet til revidert NTP. Arbeidet med å styrke antallet medeiere i JBN fortsetter

Milepel nr 4: 2025 - 2026 Regjeringen gir grønt lys for å starte byggingen av Nord- Norgebanen. JBN bidrar i arbeidet med forstudie, designretningslinjer, samfunnsøkonomiske kalkyler, finansieringsmodeller og trafikkprognoser. Dialoger med potensielle byggeselskaper – RFI.